eLightbars.plZnajdź firmę

Polskie przepisy o oświetleniu ostrzegawczym

2012-04-23, 12:54:28 Autor: Przemysław Olszak

 

Kiedy możemy używać na drodze pomarańczowego oświetlenia ostrzegawczego?

Wszystko to znajduje się w Ustawie: Prawo o ruchu drogowym.

W treści ustawy możemy przeczytać:

Art. 54. 1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

2. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że:

1. na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni;

2. jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych.

2a. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z autostrady lub drogi ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie prędkości co najmniej 40 km/h.

3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

4. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 pkt 5*, używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone w ust. 1 i 3.


__________________________________________________________________
*art. 31 ust. 1 pkt 5
Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
[...]
5. pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;Inne przepisy dotyczące oznakowania samochodów specjalistycznych znaleźć można w:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.


Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać zezwolenie na pojazd uprzywilejowany, czyli na popularne "niebieskie koguty"?

Na stronie MSWiA możemy wyczytać:

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane (Dz. U. Nr 213, poz. 2090)

Art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym wydawane są w przypadkach wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

Wniosek o wydanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, powinien zawierać uzasadnienie z którego wynikać będzie jednoznacznie, że pojazd spełnia wymogi ustawowe do jego uprzywilejowania w ruchu drogowym, tzn. będzie używany stale w akcjach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu proponowanego do uprzywilejowania w ruchu drogowym,
2. uwierzytelnioną kopię, aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru „regon”,
4. inne dokumenty, z których będzie wynikać, że świadczone przez wnioskodawcę usługi związane są z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, np. umowy zawarte z zakładami opieki zdrowotnej (należy dołączyć również statut zakładu), z jednostkami Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

Wszelkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz. Organ dopuszcza dokonanie poświadczenia przez radcę prawnego lub adwokata.

Jeżeli pojazd ma być używany przez straż ochrony kolei to wniosek, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane, składa komendant straży ochrony kolei za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek ten – zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia – podlega zaopiniowaniu przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Dodatkowe informacje, dotyczące wydawania zezwoleń na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, można uzyskać w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr tel. 0 22 60-116-02.


INFORMACJA DODATKOWA

Gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystywanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, tj. pojazd przestanie być wykorzystywany stale i bezpośrednio w akcjach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, należy zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonego zezwolenia (art. 53 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Informacja dotycząca procedury ubiegania się o zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym


Pytania możecie zadawać na naszym forum dyskusyjnym w dziale Prawo.

Elektra - LZ - 4OG Elektra - LZ - 4OG Federal Signal Vama - Pilot Solaris Elektra - LB 3 Elektra - LBX 11 (galeryjka STRA) Federal Signal Vama - Escape series Federal Signal Vama - Vista 
-   O nas
-   Kontakt
-   Polityka prywatności
  -   Reklama na stronie
-   Nasze banery
-   Panel Klienta
  Znajdź nas na portalach społecznościowych
          
Portal oparty na oprogramowaniu portaleo.pl
stat4u